Nasze powołanie

Wspólnota wyraża swój charyzmat przez „życie w Duchu Świętym”, „komunię stanów życia” i wypływające z nich promieniowanie apostolskie.

Życie w Duchu Świętym

Duchowość Wspólnoty daje pierwszeństwo życiu modlitwy, poszukiwaniu modlitwy nieustannej. Modlitwa zajmuje najważniejsze miejsce w życiu jej członków i jest źródłem wszystkiego, czym żyją.
Wspólnotę charakteryzuje eschatologiczne przekonanie, że Pan wkrótce przyjdzie, że można przyśpieszyć Jego przyjście, przyjście Jego Królestwa, poprzez uwielbienie, piękno liturgii i życie braterskie.
Wspólnota jest otwarta na charyzmaty i dary Ducha Świętego, w służbie misji i ewangelizacji. Jej szczególne zainteresowanie żydowskimi korzeniami wiary chrześcijańskiej, daje specjalne miejsce modlitwie za Żydów i o jedność chrześcijan. Wreszcie zawierzenie się Maryi, pobożność Maryjna przenika całą duchowość Wspólnoty Błogosławieństw.

Komunia stanów życia

Jako „Kościelna Rodzina”, Wspólnota stara się żyć w prawdziwej komunii między braćmi, siostrami i świeckimi na wzór życia trynitarnego. Dlatego też składa się z trzech gałęzi złączonych w jednym ciele wspólnotowym, które wspólnie dzielą się życiem liturgicznym, braterskim, apostolskim i misyjnym.

Promieniowanie apostolskie i misyjne

Przez świadectwo życia i apostolaty, Wspólnota pragnie aktywnie uczestniczyć w misji Kościoła i nowej ewangelizacji. Czyni to za pośrednictwem mediów, organizowanych rekolekcji, pielgrzymek i sesji, przez duszpasterstwo rodzin i młodzieży, przez pracę w parafiach i sanktuariach.

Rozwija również wiele dzieł miłosierdzia i pomocy humanitarnej przyjmując ubogich w swoich domach lub przez prowadzenie szpitala, przechodni lekarskiej, sierocińca, domu samotnej matki, itp.

Kontemplacja, komunia, dzieła miłosierdzia i misja streszczają nasze wspólne powołanie.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir