Eschatologiczne oczekiwanie: Maranatha!

Kościół, w każdej Eucharystii, wyznaje tajemnicę wiary,: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.”

Wspólnota oczekuje wraz z całym Kościołem przyjścia Jezusa w chwale, w dniu, w którym cała ludzkość i całe stworzenie zjednoczą się w miłości Jezusa Chrystusa.

Ogarnięci tym eschatologicznym oczekiwaniem i dążąc do doskonałości przyszłego świata, Wspólnota „jęczy i wzdycha” (Rz 8, 22) wraz z całym stworzeniem poprzez nieustanną i czujną modlitwę: „Maranatha – przyjdź, Panie Jezu! „

W tym oczekiwaniu, Wspólnota, w sposób szczególny, modli się w tych pięciu intencjach:

 

Poniedziałek: Paruzja
«- ponieważ Pan uczył nas modlić się słowami: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.” On także powiedział, że modlitwa wybranych może skrócić czas próby, który ma nadejść dla świata (por. Mt 24,22). On nas zachęca, abyśmy odpowiedzieli na Jego zaproszenie: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” Mt 25,13; „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. Łk 12,37» (Księga Życia, nr 43)

 

Wtorek: Jedność
„Nie jest możliwe, by Bóg Ojciec nie usłyszał i nie wysłuchał modlitwy Chrystusa, gdy Ten przed Swoją męką mówił:„ I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno” J 17, 22-23; Mistrz wieków, który realizuje swój plan łaski z mądrością i cierpliwością wobec grzeszników, którymi jesteśmy, rozpoczął w tych czasach, które są ostatnimi, szerzyć coraz bardziej, w sercach podzielonych chrześcijan, ducha pokuty i pragnienie zjednoczenia. Modlimy się, aby skandal podziału w Ciele Chrystusowym już się skończył, i błagamy Ojca, by umożliwił dialog, tam, gdzie jest zatwardziałość; by zainspirował zwierzchników kościołów chrześcijańskich do propagowania ducha jedności. (Księga Życia, nr 44)

 

Środa: Powołania
„Sobór Watykański potwierdza, że „Ten aktywny współudział całego ludu Bożego w budzeniu powołań odpowiada działaniu Bożej Opatrzności. Ona to ludziom wybranym przez Boga do uczestniczenia w hierarchicznym kapłaństwie Chrystusowym udziela odpowiednich przymiotów i wspomaga ich swą łaską.” Będziemy również modlić się za wszystkich, którzy w różnym stopniu służą w Kościele Chrystusowym, jak i za wszystkie wspólnoty osób konsekrowanych. Będziemy w sposób szczególny modlić się za powołania kapłańskie, ponieważ „pola, już się bielą na żniwa, a robotników jest niewielu”. (Księga Życia, nr 45)

 

Czwartek: Głoszenie Królestwa Bożego
„Będziemy się modlić za wszystkich, którzy w taki czy inny sposób ogłaszają nadejście Królestwa Bożego i za wszystkich tych, którzy „w swoim ciele dopełniają udręk Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół ” (por. Kol 1,24). Niech Bóg uwierzytelni ich świadectwo „cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.” Hbr 2,4. (Księga Życia, nr 46)

 

Piątek: Spełnienie się Bożego planu wobec Izraela
„Św. Paweł mówi nam o tajemnicy Izraela jako tej, która przynależy do tajemnicy Kościoła, w słowach: „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony.” Rz 11,25-26 Wszystkie narody i cały Izrael są zatem zjednoczeni we wspólnocie przeznaczenia. Dlatego wstawiennictwo za naród żydowski będzie miał ważne i uprzywilejowane miejsce w naszej modlitwie za Kościół powszechny. (Księga Życia, nr 47)

 

Wspólnota świadczy przez swoje życie i słowo, rzeczywistość Królestwa Bożego i bliskość jego nadejścia. (Księga Życia, nr 5)

Desidero ricevere le vostre newsletter (solo in francese)

    *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

    “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

    Goutte d'eau
    goutte d'eau miroir