Házas és egyedülálló laikusok

Sürgető hívás

A laikus ág tagjai lehetnek házaspárok, egyedülállók, az Isten Országáért szüzességi fogadalmat tett személyek vagy állandó diakónusok. Az evangéliumi tanácsok (szegénység, tisztaság, engedelmesség) és a nyolc boldogság (vö. Mt 5,1-12) lelkülete, valamint a Közösség karizmája szerinti élettel válaszolnak az Úr hívására. Életüket az Úrnak akarják szentelni, hogy a világban az Evangélium tanúi legyenek. A Közösséghez tartozó családok arra törekszenek, hogy az imádság és a szeretet otthonait alkossák, ahol az emberi közösség az Isten Országában beteljesülő, szentháromságos szeretetben való tökéletes részesedést vételezi elő.

A Közösségben való elköteleződésükkel a laikusok egyben az Egyháznak arra a sürgető felhívására is válaszolnak, hogy a világi hívek keresztségi kegyelmükből fakadóan törekedjenek az életszentségre, és teljességgel vegyenek részt az Egyház küldetésében.

Testvéri és közösségi élet

A házaspárok, családok és egyedülállók olyan közösségi és testvéri életet élnek, mely összeegyeztethető sajátos (laikus) hivatásukkal. Az elköteleződések különböző formái lehetővé teszik, hogy a laikusok a különböző élethelyzetekből adódó kötelezettségeiknek megfelelően élhessék meg hivatásukat.

  • Dönthetnek úgy, hogy egy közösségi centrumhoz tartozó fraternitásban élnek, ahol saját élettér áll rendelkezésükre. A családok itt külön lakásban vagy házban élhetnek, és napi szinten részt vehetnek a közösségi életben. Bizonyos alkalmakat saját águkon belül, másokat az egész centrummal közösen töltenek.
  • Vannak, akik saját lakóhelyükön élve, egy közösségi centrumhoz csatlakoznak, és heti rendszerességgel vesznek részt annak életében.
  • Végül olyanok is vannak, akik más laikus tagokkal együtt külső fraternitást Ebben az esetben a fraternitás tagjai nem élnek együtt, hanem hetente találkoznak.

Imaélet

A Közösséghez tartozó házaspárok és egyedülállók arra törekszenek, hogy családi és szakmai kötelezettségeiket olyan módon végezzék, ami mély és folyamatos imaéletükből fakad. Napjuk során egyedül Istennek is tartanak fenn időt, hiszen a belső ima intimitása és Isten Igéje jelenti minden termékenység forrását.

Amennyire lehetőségeik engedik, részt vesznek a Közösség liturgikus életében, de arra is gondot fordítanak, hogy személyes, családi és házastársi imaéletet alakítsanak ki.

Munka

A Közösséghez tartozó laikusok arra törekednek, hogy munkájukkal „a világiak sajátos hivatása szerint megszenteljék az evilági dolgokat” (CL 17). Dolgozhatnak civil munkahelyen, az egyházban vagy a Közösség valamely apostoli szolgálatában a megszentelt életű testvérekkel és nővérekkel együttműködésben. A családok így gondoskodhatnak saját és gyermekeik szükségleteiről.

Munkájukat és a társadalomban való jelenlétüket misszióként élik meg, hogy mindenki számára az evangéliumi értékek tanúi és Krisztus irgalmasságának jelei legyenek.

Misszió

A házaspárok és az egyedülállók elsősorban a Közösség apostoli szolgálataiban vesznek részt aktívan, közösségben a papokkal, testvérekkel és nővérekkel. Végezhetnek a Közösség által rájuk bízott, vagy más, személyes missziókat is.

Charta

Az egyes laikus tagok elköteleződését Isten és a Közösség iránt a laikus ágon belül személyes charta (keretdokumentum) foglalja össze. A chartát egy éves időtartamra fogalmazzák meg, minden egyes tag számára, felelőse beleegyezésével. A dokumentum figyelembe veszi az illető elköteleződési szintjét, szakmai helyzetét, lakóhelyét, testvéri- és imaéletét, apostoli életét, képzettségét.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir