Jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az oldal tartalma:

Tábor Hegyi Napokra jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Lelkigyakorlatra jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Tábor Hegyi Napokra jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2.; adószám: 18963029-1-20) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a személyes adatait, amelyeket Ön a Nyolc Boldogság Közösség által meghirdetett Tábor Hegyi Napokra történő jelentkezés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésére a Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2.; adószám: 18963029-1-20) jogosult.

A Nyolc Boldogság Közösségnél az Ön személyes adatához a Tábor Hegyi Napok szervezői jogosultak hozzáférni.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Nyolc Boldogság Közösség a jelentkezés során megadott személyes adatait a táborba történő jelentkezése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

Amennyiben a jelentkezéskor megadott személyes adatai megváltoznak, akkor a megváltozott adatok átvezetése céljából küldjön e-mailt a taborhegyinapok@gmail.com címre.

 1. Személyes adatok címzettjei

A táborba történő jelentkezés céljából megadott személyes adatait a Nyolc Boldogság Közösség kezeli. Egyrészt a regisztrációkor megadott, nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot rögzíti az N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Gömb utca 26.) által fejlesztett Billzone online számlázó rendszerben e-számla kiállítása céljából. Másrészt a nevet és címet, illetve a kiállított e-számlákat adatkezelés céljából továbbítja az Aranytoll Könyvvizsgáló Kft.-nek (9021 Győr, Szent István út 11.), aki az adatokat az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával kezeli.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Nyolc Boldogság Közösség a jelentkezés során megadott személyes adatokat a táborban való részvételt követő 1 évig kezeli. A részvétellel kapcsolatosan kiállított számviteli bizonylatok esetében a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Nyolc Boldogság Közösség a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Nyolc Boldogság Közösség az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során megadott e-mail címén értesíti.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Nyolc Boldogság Közösségtől arra vonatkozóan, hogy a Nyolc Boldogság Közösség kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Nyolc Boldogság Közösség kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Nyolc Boldogság Közösség a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Nyolc Boldogság Közösségtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Nyolc Boldogság Közösség az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

A Nyolc Boldogság Közösség indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Nyolc Boldogság Közösségnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Nyolc Boldogság Közösség személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Nyolc Boldogság Közösség jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Nyolc Boldogság Közösség nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Nyolc Boldogság Közösséget, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Nyolc Boldogság Közösségnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Nyolc Boldogság Közösség az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Nyolc Boldogság Közösség megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: taborhegyinapok@gmail.com.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                        1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                      +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                               ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 


Lelkigyakorlatra jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2.; adószám: 18963029-1-20) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a személyes adatait, amelyeket Ön a Nyolc Boldogság Közösség által meghirdetett lelkigyakorlatra történő jelentkezés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésére a Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2.; adószám: 18963029-1-20) jogosult.

A Nyolc Boldogság Közösségnél az Ön személyes adatához a lelkigyakorlat szervezői jogosultak hozzáférni.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Nyolc Boldogság Közösség a jelentkezés során megadott személyes adatait a lelkigyakorlatra történő jelentkezése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

Amennyiben a jelentkezéskor megadott személyes adatai megváltoznak, akkor a megváltozott adatok átvezetése céljából küldjön e-mailt a nyolcb.hk@gmail.com címre.

 1. Személyes adatok címzettjei

A lelkigyakorlatra történő jelentkezés céljából megadott személyes adatait a Nyolc Boldogság Közösség kezeli. Egyrészt a regisztrációkor megadott, nevet, címet, e-mail címet és telefonszámot rögzíti az N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Gömb utca 26.) által fejlesztett Billzone online számlázó rendszerben e-számla kiállítása céljából. Másrészt a nevet és címet, illetve a kiállított e-számlákat adatkezelés céljából továbbítja az Aranytoll Könyvvizsgáló Kft.-nek (9021 Győr, Szent István út 11.), aki az adatokat az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával kezeli.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Nyolc Boldogság Közösség a jelentkezés során megadott személyes adatokat l lelkigyakorlaton való részvételt követő 1 évig kezeli. A részvétellel kapcsolatosan kiállított számviteli bizonylatok esetében a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A Nyolc Boldogság Közösség a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
 • A Nyolc Boldogság Közösség az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során megadott e-mail címén értesíti.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Nyolc Boldogság Közösségtől arra vonatkozóan, hogy a Nyolc Boldogság Közösség kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Nyolc Boldogság Közösség kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Nyolc Boldogság Közösség a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Nyolc Boldogság Közösségtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Nyolc Boldogság Közösség az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

A Nyolc Boldogság Közösség indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Nyolc Boldogság Közösségnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Nyolc Boldogság Közösség személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Nyolc Boldogság Közösség jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Nyolc Boldogság Közösség nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Nyolc Boldogság Közösséget, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Nyolc Boldogság Közösségnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Nyolc Boldogság Közösség az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
 • Ha úgy gondolja, hogy a Nyolc Boldogság Közösség megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: nyolcb.hk@gmail.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                      1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                  +36 (1) 391-1400
Fax:                                          +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                             ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir