Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre u. 2.; „Nyolc Boldogság”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön honlapon keresztül küldött üzenet során megadott személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A honlapon keresztül küldött üzenet során megadott személyes adatai kezelésére a Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre u. 2.) jogosult.

A Nyolc Boldogság-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a Nyolc Boldogság koordinátora és az üzeneteket kezelő személy jogosultak hozzáférni. A Nyolc Boldogság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Nyolc Boldogság az Ön honlapon keresztül küldött üzenet  során megadott személyes adatait a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

3. Személyes adatok címzettjei

A honlapon keresztül küldött üzenetküldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatait a Nyolc Boldogság további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Nyolc Boldogság a személyes adatait az üzenet beérkezésének időpontjától kezeli.

A Nyolc Boldogság a honlapon keresztül küldött üzenet során megadott személyes adatait a válasz megküldését követő 1 hónapig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Nyolc Boldogság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  • 6.1. Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést a Nyolc Boldogságtól arra vonatkozóan, hogy a Nyolc Boldogság kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Nyolc Boldogság kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkhoz jogosult hozzáférni: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai, a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga, panasz benyújtásának joga, a személyes adatok forrására vonatkozó információ, (ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték).

A Nyolc Boldogság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

  • 6.2. Helyesbítéshez való jog

Kérheti a Nyolc Boldogságtól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

  • 6.3. Törléshez való jog

A Nyolc Boldogság, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Nyolc Boldogság-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Nyolc Boldogságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Nyolc Boldogság, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha a Nyolc Boldogságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Nyolc Boldogság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

  • 6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Nyolc Boldogságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

Az adatkezelés korlátozása esetén a Nyolc Boldogság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Nyolc Boldogság az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja Önt a korlátozást követően, illetve annak feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

  • 6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Nyolc Boldogság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Jogsértés kezelése

Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket teheti:

  • 7.1. kapcsolatba léphet a Nyolc Boldogsággal a következő e-mail címen: homokkomarom@nyolcboldogsag.hu;
  • 7.2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen;

 

Hatályos 2019. november 15. napjától

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir