Jöjj el Urunk, Jézus!

Az Egyház az Eucharisztia minden egyes ünneplésekor vallja a hittitkot: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

A Közösség az egész Egyházzal együtt várja Jézus dicsőséges eljövetelét, amikor minden ember és az egész teremtés egyesül Jézus Krisztus szeretetében.

A Közösséget magával ragadta ez a sürgető eszkatológikus valóság, és az eljövendő világ tökéletességére vágyakozva szüntelen és éber imádságban együtt „sóhajtozik” (Róm 8,22) az egész teremtéssel: „Maranatha – jöjj el Urunk, Jézus!”

 

Imádságban virrasztva öt szándékot hordozunk különösen is.

 

Hétfő: a Parúzia
„Az Úr arra tanított minket, hogy ezt mondjuk: Legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a földön is. Azt is megtanítja nekünk, hogy a választottak imája megrövidítheti a világ megpróbáltatásainak idejét. Végül pedig arra indít, hogy válaszoljunk felhívására: Virrasszatok és imádkozzatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr eljövetelekor ébren talál.” (Élet könyve 43.)

 

Kedd: az egység
„Nem gondolhatjuk, hogy az Atya nem hallotta és nem hallgatta meg Jézus imáját, amikor kínszenvedése előtt így szólt: Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Márpedig a századok Ura, aki szándékait bölcsességgel és irántunk, bűnösök iránti türelemmel viszi véghez, a mostani, utolsó időkben egyre bőségesebben árasztja az egymás között megosztott keresztényekre a bűnbánat lelkületét és az egység vágyát. Imádkozunk, hogy megszűnjön a botrány Krisztus testén belül. Könyörgünk az Atyához, hogy ébresszen párbeszédet ott, ahol megkeményedtek a szívek, az Egyházak vezetőiben pedig keltsen szenvedélyes vágyat az egység iránt.” (Élet könyve 44.)

 

Szerda: a hivatások
„A Szent Zsinat kijelenti, hogy Isten egész népének tevékeny összefogása a hivatások ápolásában az isteni Gondviselés működésére adott válasz. A Gondviselés szükséges képességekkel ajándékozza meg és kegyelmével segíti azokat, akiket Isten arra választott ki, hogy részesedjenek a hierarchikus krisztusi papságban. Imádkozunk továbbá mindazokért, akik különböző fokozatokban Krisztus egyházában teljesítenek szolgálatot, valamint minden szerzetesi családért. Különösen is imáinkban hordozzuk a papi hivatásokat, mivel a szántóföldek már fehérlenek az aratásra, de a munkás kevés.” (Élet könyve 45.)

 

Csütörtök: Isten Országának hirdetése
„Imádkozunk mindazokért, akik valamely címen Isten Országának eljövetelét hirdetik, és mindazokért, akik testükben kiegészítik, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az Egyháznak javára. Kérjük Istent, hogy igehirdetésüket jelekkel és csodákkal, akarata szerint sokféle erőmegnyilvánulással és a Szentlélek tetszés szerinti közléseivel erősítse meg.” (Élet könyve 46.)

 

Péntek: Isten Izraelre vonatkozó tervének beteljesülése
„Szent Pál szerint Izrael misztériuma az Egyház misztériumával azonos természetű: »Nem akarom, testvérek, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozzatok, és meg ne ismerjétek azt a titkot, hogy a vakság Izraelnek csak egy részén következett be, addig, amíg a pogányok összessége be nem lép, s így majd egész Izrael üdvözül.« Így a pogányok összességének hivatása és egész Izrael küldetése egy sorsközösségre szól. A zsidó népért való közbenjárásunk tehát igen fontos és kiváltságos helyet kap az egyetemes Egyházért és az idők beteljesedéséért végzett imádságunkban.” (Élet könyve 47.)

A Közösség egész életével, rejtetten és nyíltan is hirdeti Isten Országának valóságát és eljövetelének közelségét. (Vö. Élet könyve 48.)

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...